Activitats 2018 - 2019

  1. Sotides PFI jardineria

    MONTCAU

    A principi d’aquest 2 trimestre els alumnes del PFI de jardineria realitzaren una excursió a un cim emblemàtic de Catalunya i del Barcelonès com es el Montcau. En aquesta sortida els alumnes van poder ubicar les diferent plantes mediterrànies en els seus ambients dins del bosc autòcton així com observar les diferents formacions vegetals que conformen la zona. Un altre punt important d’aquesta sortida va ser la geologia (conglomerat) excepcional de la zona i tot el que això comporta a nivell de paisatge i de formacions geològiques.

    TORRENT DE COLOBRERS

    El passat dia 9 d‘abril els alumnes del PFI de jardineria van realitzar una sortida al torrent de Colobrers, on van poder observar la vegetació mediterrània de diferents ambients ( bosc de ribera, bosc Mediterrani) així com el patrimoni cultural de la zona i la seva importància (forn de calç, fonts, regs…). El punt central de la sortida per això va ser l’enjardinament que es fa a les zones de contacte entre el medi urbà i el natural per tal de poder preservar millor aquest últim.