1. La formació del professorat de secundària és ajustada a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu?

  Sergio Arroyo Espada, professor de l’Escola Barcanova, ha fet un interessant treball en el seu Màster de Psicopedagogia cursat la Universitat de Barcelona que té com a objectiu valorar si la formació psicopedagògica dels professors de l’Educació Secundària Obligatòria és l’adequada per atendre les necessitats de l’alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu; així com conèixer i aprofundir en les necessitats d’aquests alumnes i en la seva realitat psico-socioeducativa.

   

  Més informació 2. L’ESCOLA BARCANOVA ORGANITZA UNA RECOLLIDA D’ALIMENTS

   

  Del 17 al 28 d’octubre el comitè ambiental de l’escola ha organitzat una recollida d’aliments. Tot el que es recapti per part dels alumnes i el professorat de l’escola s’entregarà al “Cabàs Solidari” que és l’entitat encarregada per l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda de gestionar el banc d’aliment de la població.

  L’entrega de tot el que es recapti està prevista pel dia 28 d’octubre a “cabàs Solidari” i el 2 de novembre membres de l’Ajuntament rebran a una representació de l’escola en agraïment per aquesta iniciativa.

   


 3. MESTRES I SISTEMA EDUCATIU
  A CATALUNYA: COMPROMÍS I SERVEI

  Blai Gasol antic membre de l’equip docent de l’escola Barcanova reexiona en aquest
  interessant article sobre l’actual situació de l’educació a Catalunya.

   


 4. PLA D’OBERTURA ESCOLA BARCANOVA JUNY 2020

  PLA D’OBERTURA ESCOLA BARCANOVA JUNY 2020. NORMATIVA FUNCIONAMENT D’ALUMNES I FAMÍLIES EN FASE 2 SEGUINT LES INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I APROVADES PEL PROCICAT, EN DATA 20 DE MAIG DE 2020.

   

  Amb relació als protocols d’aplicació per l’obertura de l’Escola que serà a partir de la fase 2 i que es preveu serà el 8 de juny. Amb relació als protocols que hem d’aplicar per l’obertura de l’Escola:

  1. A l’escola, on hi hagi activitat d’acompanyament assistiran tots els mestres de taller i tres cops a la setmana els tutors que tinguin més del 50% dels alumnes amb assistència voluntària del seu grup a l’escola. (7 alumnes). L’assistència dels tutors serà proporcional a aquest %.
  2. Per accedir a l’escola TOTHOM farà ús de la mascareta de protecció que s’ha de portar de casa per part de l’alumnat i es lliurarà com a EPI al personal docent i no docent. (1 al dia)
  3. Es lliurarà a l’entrar al centre el qüestionari de salut (s’adjunta) a tots els alumnes,personal docent i no docent (secretaria, treballadora social i treballadores de neteja), que assisteixi el primer dia i abans de començar qualsevol activitat d’acompanyament. Es prendrà la temperatura a tots els alumnes i personal docent i no docent cada dia i fins a finalitzar el curs escolar, que serà el 19 de juny. Els alumnes que assisteixin a l’escola han de lliurar en començar el primer dia, el full de la Declaració Responsable que ha elaborat el Departament d’Educació. (S’adjunta).
   Els alumnes i el personal docent i no docent es rentaran les mans SEMPRE a l’arribar al centre i abans de la sortida al pati i després de finalitzar l’estona d’esbarjo. Aquests 3 cops al dia són obligatoris. Seguint les indicacions de prevenció que ha elaborat PROCICAT
  4. Previsió d’assistència voluntària de l’alumnat a l’escola en la fase 2: (per concretar).

   

  A) ORGANITACIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL.

  • Nombre d’alumnes: per concretar.
  • Nombre de tutors: per concretar.
  • Nombre de mestres de taller: 8.
  • Nombre d’educadors: 3.
  • Horari: matins de 9 a 13 h.
  • No hi haurà servei de transport.
  • No hi haurà servei de menjador, per tant aquest espai romandrà tancat.

  Espais a utilitzar: PFI; els propis que normalment utilitzen els grups que venen. Els alumnes aniran directament als espais diferenciats (perfils professionals) on tenen els tallers. En relació amb els alumnes de l’ESO, en funció del nombre que assistirà a l’escola utilitzarem una o altra aula de la planta baixa.

  En cap cas s obrirà el torreó on hi ha el vestuari, la biblioteca i l’accés a les aules del pis superior. No s’utilitzarà en cap cas l’espai de la capella. Ni els vestuaris de la planta baixa ni dels espais on es desenvolupen les activitats dels diferents PFIS. Per tant, els alumnes que vénen a fer, a causa de les seves necessitats i característiques, alguna activitat d’acompanyament han de venir vestits des de casa llevat del calçat. On es disposarà un espai dins dels porxos del pati d’armes per fer el canvi amb el calçat que s’utilitzarà a l’escola (quan es fa referència a l’Escola, es fa extensiu a l’hípica, els jardins i vivers i la cuina.) Els professors faran el mateix procediment llevat del canvi de calçat que es podrà fer en l’espai del claustre de professors.

  No s’obriran les aules del taller de matemàtiques, ni la sala oval, ni la del PDI, ni la d’Informàtica. Per tant l’accés a l’escola des de l’entrada principal del Castell romandrà tancada. Totes les altres portes que donen al pati d’armes i al pati del camp de futbol estaran obertes per la lliure circulació de l’alumnat i del personal docent i no docent amb les finestres també obertes.

  Els lavabos s’utilitzaran per nivells educatius. Ex. Els alumnes del PFI de cuina NOMÉS podrà utilitzar els que estan al costat de les seves aules. El mateix amb els alumnes del PFI d’Hípica i els del PFI de jardineria. Els alumnes dels 6 grups de l’ESO independent del nombre d’assistents NOMÉS podran utilitzar els serveis que hi ha entre l’aula de 1r i la de 2n. Aquests (tots) es netejaran constantment per part de les treballadores de la neteja i fins a l’hora de sortir que serà sempre a les 13 hores. Els professors NOMÉS podrà utilitzar el lavabo de dins del claustre així com la treballadora social, la secretaria i les treballadores de la neteja. Per cap concepte obrirem lavabos a persones alienes a l’escola. Tampoc famílies, que només tindran accés al vestíbul i fins a un 1,5m de la porta de secretaria. (Senyalitzat a terra)

  El pati s’utilitzarà normalment i com és habitual. Respectant l’horari diferenciat de l’ESO i del PFI. NO es podran utilitzar els jocs de taula.

  Cap alumne podrà anar a cap espai de dins de les instal·lacions que no tingui assignat per al nivell educatiu que realitza. Ex: Cap alumne de jardineria podrà anar a l’hípica, cap de l’ESO a la cuina, etc. Llevat que ho faci per algun motiu en concret i sempre acompanyat d’un professor.

  B) PLANIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS D’ATENCIÓ PERSONALITZADA O ACCIÓ TUTORIAL EN GRUP REDUÏT.

  El tutor en funció del seu criteri atendrà i organitzarà accions tutorials a l’escola amb el seu alumnat, sempre que aquest sigui la meitat més 1 del nombre total d’alumnes del seu grup. La resta del grup/classe que no assisteix a l’Escola quedaran a càrrec telemàticament dels educadors. Els quals es coordinaran amb els coordinadors de nivell educatiu sigui ESO o PFI i amb el tutor del grup assignat, per organitzar feines, activitats i vetllar pel benestar i detectar qualsevol aspecte que afecti el mateix. Els grups seran de 6 alumnes per professor i aquest serà el referent presencial del grup durant tota la jornada escolar. NO es realitzaran activitats lectives com es fa telemàticament, només es faran accions tutorials o atencions personalitzades utilitzant la jardineria, l’hípica o la cuina com a centre d’interès. Els alumnes que assisteixin a l’escola de forma voluntària han de continuar realitzant les activitats lectives de les seves carpetes del DRIVE. NO es podrà fer aquesta feina a l’escola.

  Si el nombre d’alumnes per grup / classe és inferior al 50% el tutor farà assistència telemàtica de l’alumnat des del seu domicili, la resta dels alumnes del grup/classe seran atesos per un mestre de taller a l´ Escola.

  La secretaria de l’escola estarà oberta de 8 a 14 h. Us recomanem que feu ús del correu electrònic i de les comunicacions telefòniques per les gestions o consultes que preciseu.

  Les instruccions descrites en aquest pla son d’obligat compliment per part de tota la comunitat educativa que constitueix l’escola Barcanova.

  La titularitat.


 5. BARCANOVA. TOT ANIRÀ BÉ.

  El tancament de les aules efectiu des del dia 13 de març de 2020 ha donat lloc a una situació nova, desconeguda, plena d’interrogants i reptes per tota la comunitat educativa i per tant també per l’Escola Barcanova.

  En aquests moments l’Escola continua amb la voluntat de mantenir el contacte amb l´alumnat, d´acompanyar-lo, ajudar-lo i continuar la formació creant espais d´aprenentatge en la mesura que aquesta separació ens permet. Però sobre tot la nostra preocupació com escola és que el jove senti que la seva família Barcanova continua al seu costat, que no es sentin sols en moments tan difícils i estranys, d’aïllament i connament a casa.

  Resulta evident que un dels principals actius del centre és el seu entorn, res pot substituir el cant dels ocells, els arbres, les plantes, els cavalls, els porquets, les cabres, el camp de futbol, el soroll de les fulles… Ningú ens podrà tornar la primavera a Barcanova, moment màgic de l’any en que el centre s’omple de ors, olors, sorolls… però ens hem adaptat a la nova situació amb esforç, ganes, una nova manera de treballar, de mantenir el contacte, d’acompanyar i d’ensenyar.

  Tot va ser molt precipitat però hem pogut posar en marxa mecanismes per mantenir el contacte i fer arribar al alumnes activitats, recomanacions, treballs, consells i companyia. Ha estat un canvi que ha signicat un esforç tant pels professionals de Barcanova, des de l’ ESO a els FPI’s, que tots ells han demostrat la qualitat humana i professional que tenen, aprenent, inventant, innovant, trucant, escrivint, creant continguts i activitats per mantenir als alumnes connectats i també un esforç dels alumnes que han fet que tot això valgui la pena, treballant des de casa amb portàtils i tot tipus de dispositius fent evidents les seves ganes de continuar connectats i de seguir aprenent.

  No ha estat fàcil escollir el model que millor s’adaptés al nostre centre i les seves particularitats. Al nal treballem fent servir les eines 2.0 de google. Google Drive es la eina escollida per fer arribar als alumnes activitats, consells, propostes, companyia. A l’ESO, cada dilluns, l’alumne rep tres carpetes, que els professors han estat preparant amb la feina de la setmana. Una , de feina obligatòria i per tant avaluable, una altre de feina voluntària i una altre d´entreteniment i d´informacions varies d’interès per l alumne. Als PFI’s treballen amb unitats compartides també al google drive. La resposta per part de tots ells ha estat, en la majoria dels casos, molt positiva.

  La preocupació més gran que teníem és que ningú es quedés enrere i en aquest sentit l’escola ha fet un inventari d’alumnes que no disposaven d’ordinador o connexió a internet i que per tant no podien seguir aquest imprescindible contacte. L’escola ha fet arribar a aquests alumnes 15 ordinadors propis del centre i altres 7 aportats de la Generalitat amb connexió a internet.

  No sabem quan acabarà aquesta situació però la nostra intenció és seguir treballant amb els nostres alumnes amb esforç, ganes, il·lusió, creativitat, innovació, creant situacions d´ensenyament /aprenentatge amb els diferents llenguatges que la tecnologia ens permet i sobre tot intentant que els alumnes de Barcanova sentint propera la seva altra família, la dels companys, professors, monitors…..la família que entre tots fem que sigui l’ Escola Barcanova.

   

  A. Esmeralda
  R. Ferré


 6. Escola Nova 21, el viatge continua

   

  “És possible posar a l’abast de tot infant i adolescent una educació de qualitat que estigui a l’alçada dels desafiaments del segle 21. És possible i és imprescindible.”

   

  Més informació


 7. Jornades Fundació Educativa Flos i Calcat

  “Com assolir les competències digitals, avui, a les escoles”

  Els passats dies 8 i 9 de febres de 2019 vaig tenir l’oportunitat d’assistir a les jornades que organitza la Fundació Educativa Flos i Calcat al Cosmo Caixa de Barcelona sota el nom de “Com assolir les competències digitals, avui, a les escoles”.

  Aquesta Fundació creada a l’any 1992 dona suport a les activitats de les escoles Thau de la Institució Cultural de CIC.

  Les jornades representaven l’oportunitat de conèixer de primera mà les experiències de diferents centres en quan a la implantació de les competències digitals en el currículum dels alumnes. El matí de divendres 8 de febrer vam poder escoltar la conferència del Dr. Miquel Àngel Prats de la Universitat Ramon Llull titulada “La realitat del desplegament digital als centres educatius” en la qual ens plantejava la realitat, amb xifres, del desplegament digital a les aules.

  Desprès van tenir l’oportunitat de conèixer, en diferents tallers, les experiències de centres de referència en aquest desplegament digital.

  A la tarda la Dra. Mar Camacho de la Universitat Rovira i Virgili i directora general d’Innovació Recerca i Cultura Digital de la Generalitat de Catalunya ens va oferir la conferència “L’aprenentatge digital, un treball més enllà de les escoles amb les famílies i els alumnes” on van poder escoltar les seves reflexions sobre la importància del treball conjunt dels diferents actors en el desenvolupament i adquisició de les competències digitals per part dels alumnes.

  El matí del dissabte 9 de febrer va ser el torn de la Dra. Alice Keeler de Fresno University.Que amb la seva conferència “Tendències i reptes de la digitalització de l’escola, a curt, mitjà i llarg termini” ens va parlar dels reptes de la digitalització que es presenten en la actualitat i les noves tendències en quan a la forma d’impartir les classes i assolir aquests reptes en constant canvi i evolució.

  Per acabar, vam fer una taula rodona amb el mateix títol de les jornades amb els ponents de les diferents conferències i tallers.

  Tota aquesta informació, experiències i opinions sobre els reptes del desplegament de les competències digitals a les aules ens planteja una reflexió sobre en quin punt es troba la nostra escola en aquest sentit.

  Des de l’any passat hem canviat la forma de treballar de tots els alumnes de l’escola des de 2n de la ESO als grups de PFI, introduint les eines 2.0 que ofereix Google. Així podem realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball col•laboratius. Cal destacar també el retorn de l’entorn virtual d’aprenentatge Moodle a l’Escola una vegada solucionat el problema de connexió a internet del centre.

  Els alumnes disposen d’ordinadors de taula i portàtils pel treball a l’aula i aprenen a utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i fulles de càlcul disponibles a l’entorn de Google drive. A més treballen programes d’edició de so (Audacity), imatge fixa (Gimp) i d’edició de vídeo (Movie maker i Power Director). Donem molta importància també a la cerca crítica i comprensió de la informació a internet i en l’ús segur de les xarxes socials. Volem promoure les destreses personals en referència a les accions de ciutadania digital que l’alumnat ha de saber dur a terme per integrar-se en la societat (compres, programar viatges, cultura, etc.). També treballen la robòtica i la programació a través de Lego 2.0. en primer cicle i de Scratch en segon cicle.Aquest any hem començat a fer servir un portafolis digital amb els alumnes de segon cicle encara que hem de millorar el sistema. Ara ens estem iniciant en la realitat virtual i augmentada per fer-la servir el pròxim curs amb els alumnes.

  Crec que els nostres alumnes, dins de les seves possibilitats, tenen l’oportunitat d’assolir les diferents competències digitals. La manera de fer de l’escola cada vegada està més directament relacionada amb les noves tecnologies. Encara queda molt camí per recorre però estem en la bona direcció.


 8. Presència a la fira Apropa’t a l’FP

  Del 19 al 23 de febrer es va realitzar, a Sabadell, la tercera edició de la fira apropa’t a l’FP on l’escola Barcanova de Santa Perpètua de Mogoda va oferir el seu ventall de programes de formació i inserció destinats a joves amb alguna mena de dificultats en l’aprenentatge i/o intel·ligència límit, oferint-los l’oportunitat d’aprendre i defensar una professió.

  El professorat de l’escola, que aquests dies han assistit a la fira, es mostren molt satisfets per la tasca realitzada per diversos motius. D’una banda per l’ajuda i l’assessorament ofert a alumnes i famílies, on els nostres docents han atès els neguits de tots ells i han anotat el contacte a molts possibles futurs alumnes als nostres PFIs.

  D’altra banda, l’equip de mestres ressalta l’ocasió  de poder intercanviar experiències i unificar punts de vista amb docents d’altres centres fent així una comunitat educativa més rica i més unida.

  Des del centre valorem molt positivament la possibilitat d’assistir a la fira i poder transmetre la importància de la nostra tasca educativa per tal d’oferir una segona oportunitat a aquells alumnes que per les seves característiques necessiten un altre tipus d’ensenyament més adaptat i alhora pràctic i així “ampliar” la seva possibilitat d’inserció laboral.

  Finalment, agraïm a l’ajuntament de Santa Perpètua el suport econòmic per poder assistir a la fira i projectar la nostra oferta educativa dins del territori.


 9. Apropa’t a l’FP

  Del 20 al 23 de febrer de 2019 l’Escola Barcanova estarИ present a la Fira “Apropa’t a l’FP” que se celebrarИ a Fira Sabadell

  Més informació

  Descargar PDF


 10. Jornada portes obertes PFI

  El divendres 5 d’abril de 12 a 14 hores l’Escola Barcanova obrirà les seves portes a famílies i professionals per donar a conèixer la seva oferta formativa en Programes de Formació i inserció.

  L’objectiu d’aquest programa formatiu és facilitar la incorporació laboral dels joves, proporcionant-los una formació bàsica i professional. A més a més d’orientar-los de cara a una possible continuïtat en l’itinerari formatiu, especialment en la formació professional específica de grau mitjà.

  Aquest tipus de formació s’orienta cap a tres famílies professionals: PFI d’activitats agropecuàries i mosso de quadra, PFI d’auxiliar de cuina i serveis de restauració i PFI d’auxiliar en vivers i jardins.

  Inscripcions


 11. Entrevista a Roser Ferré, directora de l’Escola Barcanova

  La directora de l’Escola Barcanova, Roser Ferré, va explicar dins de l’espai “alguna entrevista més” de l’informatiu de Ràdio Santa Perpètua les novetats d’aquest curs que ha començat amb rècord d’alumnat.

   

  Tipus d’arxiu: MP3 – Mida: 2,77MB – Durada: 6:03 min (64 kbps 22050 Hz)

 12. Un total de 130 alumnes comencen el curs a l’Escola Barcanova

  El divendres 14 de setembre s’iniciarà el curs escolar a l’Escola Barcanova.
  Tot l’equip de docents i professionals del centre ja ho té tot apunt per rebre els alumnes dels diferents cicles formatius de l’ESO i dels PFI (programa de formació i inserció).

  Aquest any a part del PFI d’Activitats agropecuàries i mosso de quadra i del PFI d’uxiliar de cuina i serveis de restauració s’impartirà un nou PFI d’auxiliar en vivers i jardins.

  + informació

  Foto: Entrada a l'Escola barcanova situada al Castell de Can Taió / L'Informatiu
  Foto: Entrada a l'Escola barcanova situada al Castell de Can Taió / L'Informatiu

 13. Inici del curs escolar

  El divendres 14 de setembre s’iniciarà el curs escolar a l’Escola Barcanova. Tot l’equip de docents i professionals del centre ja ho té tot apunt per rebre els alumnes dels diferents cicles formatius de l’ESO i dels PFI (programa de formació i inserció).

  Aquest any a part del PFI d’Activitats agropecuàries i mosso de quadra i del PFI d’uxiliar de cuina i serveis de restauració s’impartirà un nou PFI d’auxiliar en vivers i jardins.

  El calendari escolar també estableix que les classes finalitzaran el dia 21 de juny de 2019, llevat de les dels ensenyaments de règim especial i de la formació professional, que ho faran d’acord amb la seva programació acadèmica.


 14. Taula rodona

  Alumnes de l’escola han participant a la taula rodona sobre la formació professional
  de mosso de cuadra i cuina i serveis de restauració

  Participació a la Fira Guia’t

  Els alumnes del PFI de Cuina i Restauració han estat presents a la 9a edició de la Fira Guia’t que s’ha celebrat a Granollers del 20 al 22 de març.

  Durant aquests tres dies aquesta fira ha estat un aparador de tots els estudis de formació professional que s’ofereixen a la comarca del Vallès Oriental i també a comarques veïnes. La Fira està organitzada pel Consell Comarcal, la Xarxa de Transició Escola i Treball (XTET) i l’Ajuntament de Granollers amb el suport de la Diputació de Barcelona i s’adreça especialment als estudiants de 4t d’ESO.


 15. 23 de Febrer del 2018
  ara.cat

  Créixer en espais verds millora l’atenció i la memòria dels nens

  Un estudi d’ISGlobal mostra que té beneficis sobre el desenvolupament del cervell

  No és el mateix créixer envoltat d’espais verds que fer-ho entre edificis. Tampoc és el mateix per al desenvolupament del cervell. Els nens i les nenes que han cresuct en llars envoltades de més espais verds tendeixen a presentar més volums de matèria blanca i grisa en certes àrees del cervell. Aquestes diferències estan associades a efectes beneficiosos sobre la funció cognitiva. És a dir, tenen una millor memòria de treball i menys falta d’atenció.

  Així ho conclou un estudi realitzat per l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació Bancària La Caixa, en col·laboració amb l’Hospital del Mar i la Universitat de Califòrnia (UCLA). En la investigació, que ha sigut publicada per la revista ‘Environment Health Perspectives’, es van estudiar 253 escolars del projecte Breathe de Barcelona. Es va mesurar la seva exposició al llarg de la vida a espais verds a la zona residencial utilitzant imatges per satèl·lit de totes les adreces dels participants des del seu naixement fins al moment de l’estudi. L’anatomia del cervell es va examinar per mitjà d’imatges per ressonància magnètica tridimensional d’alta resolució. La memòria de treball i la manca d’atenció es van avaluar amb testos per ordinador.

  “Les nostres troballes suggereixen que l’exposició a espais verds de forma primerenca a la vida podria donar com a resultat canvis estructurals beneficiosos en el cervell”, assegura Payam Dadvand, investigador d’ISGlobal i autor principal de l’estudi, que és el primer que avalua l’associació entre l’exposició a llarg termini als espais verds i l’estructura del cervell.

  (més…)


 16. Alumnat de jardineria de Barcanova farà pràctiques a espais verds de Santa Perpètua

  L’Ajuntament de Santa Perpètua i l’Escola Barcanova van signar el dimecres 13 de desembre un conveni de col·laboració que regula les pràctiques de l’alumnat de jardineria per aquest curs 2017-2018. Un total de deu estudiants realitzen aquesta formació al centre ubicat al Castell de Can Taió.

  Segons ha explicat la directora de Barcanova, Roser Ferré, per a l’alumnat del centre poder realitzar pràctiques a Santa Perpètua és molt important per a la seva formació. Aquestes pràctiques ja es venen realitzant curs rere curs.
  L’Escola Barcanova de Santa Perpètua compta en total amb 116 alumnes que realitzen formació relacionada amb l’hostaleria, la jardineria i de mosso de quadra.

  Font: L’Informatiu de Santa Perpètua núm. 590


 17. Comunicat de l’ICE de la UAB Adaptació del text aprovat a la Junta Permanent de Facultat extraordinària de la Facultat de Ciències de l’Educació celebrada el dia 31 d’octubre de 2017

  Davant els atacs que l’ensenyament del nostre país ha rebut les darreres setmanes per impugnar-ne la funció i desacreditar-ne la tasca pedagògica, l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB, coneixedor de la tasca educativa que es du a terme en els centres educatius de Catalunya, vol manifestar el següent en suport de l’Escola catalana i la tasca dels seus docents:

  • L’Escola és i ha estat històricament a Catalunya un dels pilars fonamentals per a l’existència d’una societat democràtica, culta i fortament cohesionada a l’entorn dels valors de la catalanitat, la llibertat, la convivència, el respecte de la diversitat i un fort sentit de compromís social.  

  • Des d’aquests principis i marc irrenunciables, l’objectiu de l’Escola catalana ha estat sempre el de la formació integral dels nostres infants, per conduir-los cap a un futur de ciutadans lliures, responsables i amb igualtat d’oportunitats. I, en aquesta tasca educativa complexa però apassionant, els mestres i les mestres de les nostres escoles hi han invertit, i hi inverteixen, el seu esforç, coneixements, experiència i talent. Un capital professional i humà que ha generat models en d’altres parts del món.

  • A les escoles de Catalunya no hi ha adoctrinament ideològic dels escolars. Afirmar això és menysprear injustament aquests docents, és desconèixer del tot la tasca real que fan, és denigrar-ne la imatge de forma ben irrespectuosa. Però, a més, aquest discurs també posa sota sospita la feina de base científica que el professorat de les facultats d’educació i el professorat dedicat a la formació permanent duen a terme en la formació dels docents. És, en darrer terme, el rigor i la bondat de tot el sistema educatiu català el que s’està posant en dubte amb finalitats polítiques poc ètiques, i això cal condemnar-ho enèrgicament.

  • La comunitat educativa de Catalunya en els seus més diversos nivells no ha defugit mai el debat de les seves insuficiències i problemes. Ben al contrari, són signes d’identitat de la nostra escola, de la pedagogia del país, l’obstinada voluntat de millora del sistema, la recerca constant de l’excel·lència educativa i el debat permanent, doncs, sobre què cal millorar i com cal fer-ho. Però la desqualificació i la calúmnia no poden ocupar el lloc del legítim i necessari debat professional, ni usurpar l’espai d’una discussió que s’ha de moure només en l’àmbit tècnic i científic.

  • Els membres de l’equip docent i el personal d’administració i serveis de l’ICE, en solidaritat amb tot el professorat del país, afirmem que també “Som Escola Catalana”. I denunciem una falsedat i una intolerància cap a la diversitat cultural i lingüística que, objectivament, atempta contra la cohesió civil a Catalunya.  

  Bellaterra, 31  d’octubre de 2017


 18. DOTACIÓ ECONÒMICA DE 8.000 € PER A LA COMPRA D’UNA NEVERA INDUSTRIAL

  L’Alcaldessa de Santa Perpètua Isabel Garcia Ripoll, el Diputat d’educació de la Diputació de Barcelona el Sr. Rafel Humet i el Director de l’oficina de la Caixa a Santa Perpètua el Sr. Oscar Naveros van fer lliurament als alumnes del PFI de cuina i restauració d’una dotació econòmica de 8.000 € per a la compra d’una nevera industrial destinada a la cuina de l’Escola.

  Aquesta aportació econòmica s’ha fet a través de l’Obra Social de la Fundació La Caixa.


 19. PROJECTE SUPERA’T

  L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda agraeix la participació de l’Escola Barcanova en el Programa Supera’t Curs 2016-2017 en el marc de l’Aula Oberta.

  diploma-colaboracio-gsis


 20. CONVENI PER AFAVORIR L’INSERCIÓ LABORAL DELS NOSTRES ALUMNES

  GSIS ha signat un conveni amb l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i la Fundació Mapfre per afavorir l’inserció laboral dels nostres alumnes.

  A l’acte de signatura d’aquest conveni van assistir l’alcaldessa de Santa Perpetua de Mogoda, Isabel García Ripoll, el Director de l’oficina de Granollers de Mapfre, Leoncio Arenas, i el President de GSIS, Xavier Ferré.

  + Mes informació


 21. ENTITATS ASSOCIADES A L’ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL D’ECONOMIA SOCIAL DINCAT

  ESCOLES D’EDUCACIÓ ESPECIAL

  Us informem que ha sortit publicada al DOGC la RESOLUCIÓ ENS/406/2017, de 24 de febrer, per la qual s’aproven les normes de
  preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts
  amb fons públics, per al curs 2017-2018.

  Podeu consultar el calendari complet clicant AQUÍ

  resolcucio_dogc

   


 22. PARTICIPACIÓ A LA DESENA EDICIÓ DE LA JORNADA ESPORTIVA INTERCENTRES

  El Pavelló Municipal d’Esports de Santa Perpètua vaacollir la desena edició de la Jornada Esportiva Intercentres, que organitzen les Regidories d’Educació i Esports. Uns 300 alumnes de 4er d’ESO dels centres educatius de Santa Perpètua, distribuïts en 24 equips, van prendre part en aquesta activitat.

  La jornada intercentres té com a objectiu la participació dels joves en una jornada fora de l’entorn escolar i que s’interrelacionin els alumnes dels diferents centres educatius. Van participar alumnat de l’ INS Estela Ibèrica, INS Rovira-Forns, Escola Tabor, Col·legi Sagrada Família i Escola Barcanova.

  Els joves van disputar partits de diferents disciplines esportives. Cada partit va tenir una durada de 10 minuts. En aquesta activitat la competició passa a segon terme perquè l’important és la convivència entre l’alumnat.Alumnes de batxillerat de l’INS Estela Ibèrica van ser els àrbitres de la jornada. L’alcaldessa de Santa Perpètua, Isabel Garcia, i els regidors d’Educació, Antonio Egea, i d’Esports, Julio Pérez, van lliurar als equips participants un diploma.


 23. 19 de Decembre del 2016

  AULES OBERTES ALS INSTITUTS DE SANTA PERPÈTUA

  Dins del programa “Faig i Orientat” els alumnes dels instituts Rovira i Forns i Estela Ibèrica de Santa Perpètua de Mogoda han desenvolupat un taller
  de cuina i un d’hípica respectivament a l’Escola Barcanova.

  Aquestes activitats s’han desenvolupat durant tot el curs en el marc de les anomenades “activitats d’aules obertes” i els alumnes dels instituts han
  estat convivint, treballant i aprenent conjuntament amb els alumnes i professors de l’escola Barcanova.

   

  19 de desembre de 2016
  jo-tambe-vull-treballar

   

  19 de desembre de 2016
  em-sento-capac

   


 24. 18 de Decembre del 2016

  FÒRUM XESC DEL VALLÈS OCCIDENTAL.png

  FORUM XESC DEL VALLES OCCIDENTAL

  El divendres dia 18 de novembre a la Casa de Cultura de Sant Cugat del Vallès vam celebrar el III FÒRUM XESC DEL VALLÈS OCCIDENTAL SECUNDÀRIA.

  Les xarxes adherides a la XESC del Vallès Occidental, entre elles l’Escola Barcanova, es van reunir per intercanviar les seves experiències, aquest cop, al voltant de la PARTICIPACIÓ amb l’objectiu d’aconseguir millorar les accions dels seus centres envers la participació de tota la comunitat educativa.

  Al següent link trobareu totes les ponències i resultats del treball realitzat entre els professors i entre els alumnes. A més també veureu alguna imatge de la trobada i del mercat d’intercanvi i el reportatge que ens van fer Vallès Educa durant la trobada.

  http://escolesverdesbarcelonacomarques.ning.com/forums-2016-2017

  Alumnes de 4r d' Eso al forum d' Escoles Verdes amb alumnes d' altres escoles. No cal que parlem d' inclusió!!

 25. 18 de Decembre del 2016

  l’Escola Nova 21

  Escola-Nova-21

  L’Escola Barcanova ha estat inserida al projecte innovador que s’ha iniciat per tal d’acompanyar l’ensenyament cap a un sistema educatiu avançat. Així doncs, el passat dia 28 de setembre, vam rebre la confirmació de que entràvem al programa d’Escola Nova 21 i volem informar-vos una mica sobre què implica aquesta noticia per a l’escola i tots els membres educatius implicats (alumnat, famílies, docents,…)

  Què vol l’Escola Nova 21?
  Construir un sistema educatiu avançat, adequat a la societat en la que vivim, i on es transmeti un aprenentatge rellevant i amb sentit a través de la col·laboració, l’intercanvi i l’aprenentatge mutu; tant entre els alumnes com entre els docents dels centres participants.

  Què proposa l’Escola Nova 21?
  Catalitzar les iniciatives de canvi educatiu existents, de la mà de les escoles que han estat liderant processos de canvi disruptiu i d’innovació, i fer-les confluir amb la recerca sobre aprenentatge i amb el treball dels organismes internacionals. El treball conjunt durant els tres anys de durada del programa ha de generar un ecosistema educatiu avançat que creixi i ajudi el conjunt del sistema a canviar, millorant-ne la fonamentació i el treball, de manera que contribueixi a l’onada de canvi educatiu que es dóna a la nostra societat i a molts indrets del món.

  Així doncs, busca:

  1) Crear un ecosistema educatiu avançat; a partir de 26 escoles impulsores i les 467 que finalment s’han inscrit al programa per treballar pel canvi de forma conjunta. Entre totes, hi haurà 30 centres que rebran un assessorament i capacitació intensius per garantir-ne la seva transformació.

  2) Contribuir a la onada del canvi; generant la fonamentació, estratègies i les fases per possibilitar el canvi en el sistema educatiu global.

  Quin és el marc comú d’escola avançada?
  1. Un propòsit educatiu orientat a proporcionar competències per a la vida; donat que l’educació ha de proporcionar la capacitat d’adaptar-se per poder participar a la societat del coneixement i actuar amb responsabilitat dins d’un món globalitzat. Per aquest motiu, l’educació ha de basar-se en una perspectiva que inclogui:

  a. Aprendre a conèixer; adquirint instruments pel domini del coneixement i la comprensió del món, aprenent al llarg de la vida. Més enllà dels temes que es transmeten a l’escola actualment, es busca l’aprenentatge autònom.

  b. Aprendre a fer; desenvolupant habilitats necessàries per actuar sobre l’entorn.

  c. Aprendre a viure junts; adquirint els valors dels drets humans, dels principis democràtics, de l’entesa intercultural,… per tal de participar i cooperar amb els altres en totes les activitats humanes i socials.

  d. Aprendre a ser; participa dels 3 aprenentatges anteriors i ha de permetre el desenvolupament personal propi i la capacitat d’actuar amb major autonomia, més criteri i més responsabilitat personal. Desenvolupant el pensament autònom i crític, amb desenvolupament propi.

  2. Pràctiques d’aprenentatge fonamentades en el coneixement de com les persones aprenen. Així, cal tenir en compte els següents principis de forma combinada i flexible:

  a. L’alumnat ha de ser el centre de l’aprenentatge i han de ser els protagonistes del procés, estimulant el seu compromís i una participació activa i autoregulada en la construcció del propi coneixement.

  b. L’aprenentatge ha de ser un procés de naturalesa social i, per tant, cooperatiu. Però deixant lloc, també, a l’aprenentatge autònom i la recerca personal.

  c. Les emocions són part integral de l’aprenentatge, això implica que les experiències educatives han de ser motivadores i interessants per l’alumnat.

  d. L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals; contemplant diferències en coneixements previs, estils, estratègies, interessos i motivacions.

  e. L’esforç es clau per l’aprenentatge, així doncs, cal fomentar entorns d’aprenentatge que estimulin l’autosuperació evitant la pressió excessiva.

  f. L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge, retroalimenta el procés d’aprenentatge i el disseny de la pròpia acció educativa.

  g. Aprendre consisteix a construir connexions horitzontals entre àrees de coneixement i matèries que permetin la translació de les estructures de coneixement a noves situacions, per tal d’obtenir nivells de comprensió més profunds.

  3. Mecanismes d’avaluació per a l’orientació de l’aprenentatge amb capacitat de mesurar tot el ventall de competències implicades en una concepció holística de l’educació.
  D’aquesta manera, l’avaluació formativa dóna protagonisme als alumnes i serveix per millorar l’aprenentatge, tenint en compte tant aspectes cognitius com físics, socials i emocionals.

  4. Una organització escolar autònoma i oberta, amb capacitat d’actualitzar la seva acció educativa i que contempli els 3 principis següents:
  a. Una organització al servei de la naturalesa; subordinada a les necessitats que planteja el disseny, desenvolupament i sostenibilitat de les experiències comentades (organització del professorat i alumnat, estructures flexibles,…).

  b. Un lideratge per a l’aprenentatge; amb visió, estratègies i dissenys sustentats per l’evidència sobre l’aprenentatge i l’autoavaluació.
  c. Una organització oberta i permeable, capaç de generar les sinergies necessàries per al desenvolupament del seu capital professional, social i cultural, a través de la col·laboració amb famílies, universitats, institucions culturals, empreses i especialment entre altres escoles i entorns d’aprenentatge.

  Com ho faran?
  1. Anàlisi, identificació i disseny del canvi; desenvolupant un sistema d’autodiangòstic (es passarà la segona quinzena d’octubre).
  2. Accions de capacitació intensiva; de les 467 escoles, s’escolliran 30 escoles  (mostra representativa) que tindran un acompanyament i assessorament al llarg del procés, així com formació tant de l’equip directiu com dels mestres.
  3. Material i guies per a la transformació; que guiïn la transformació d’altres centres.
  4. Edició de materials que demostrin els aprenentatges, tant de la recerca com del desenvolupament del projecte. Materials que tinguin orientació pràctica i puguin ser aplicats a les escoles.

  s1

  s2

  s3

  peu_post


 26. 19 de Decembre del 2016

  JA ENS PODEU SEGUIR A INSTAGRAM

  l’Escola Barcanova ha obert un compte a Instagran (escolabarcanova) on cada dia pengem una foto perquè les famílies puguin seguir les diferents activitats que desenvolupen els alumnes.

   

  icon-instagramahttps://www.instagram.com/escolabarcanova/

  JA ENS PODEU SEGUIR A INSTAGRAM - escola barcanova
  JA ENS PODEU SEGUIR A INSTAGRAM - escola barcanova

 27. 27 de Setembre del 2016

  L’ESCOLA BARCANOVA ENTRA A FORMAR PART DEL PROGRAMA “ESCOLA NOVA 21”

  Les entitats que impulsem el programa Escola Nova 21 han escollit el nostre centre educatiu per formar part del seu programa. S’inicía així un camí cap a l’actualització del propòsit educatiu, les pràctiques d’aprenentatge, l’avaluació i l’organització de tots els centres que hi prènen part per tal d’impulsar una onada de canvi a tot el sistema.

  La participació en aquest programa comporta la voluntat i l’agosarament de formar part d’aquesta xarxa de canvi compartit durant tres anys. D’entre els centres que s’incorporen, n’hi ha que ja tenen una trajectòria d’innovació i d’altres que estan en condicions d’iniciar aquest procés.
  Un total de 481 centres formen part del programa gràcies a un acord amb la Diputació de Barcelona i els ens locals. Aquest acord farà possible la creació de xarxes territorials compostes per un màxim de 10 escoles cadascuna. Aquestes xarxes esdevindran una eina clau per compartir coneixement, experiències i orientació per al canvi. La participació al programa es vehicularà a través del protagonisme a la xarxa del vostre entorn, que us indicarem més endavant.

  Aquesta tardor s’organitzarem amb tots els centres un treball per reflexionar sobre l’orientació del canvi a través d’uns tallers. A banda, s’aportaran eines d’autodiagnosi que permetran a cada centre contrastar en quin punt es troben en relació als quatre eixos del marc d’escola avançada i fer visible un itinerari de canvi per cada centre.

  D’entre els centres participants el mes de desembre es seleccionaran una mostra representativa de 30 amb els que es testarà la metodologia de canvi que s’està elaborant en col·laboració amb altres actors amb la voluntat que el coneixement generat serveixi per al conjunt del sistema.

  MÉS INFORMACIÓ A
  www.escolanova21.cat


 28. 19 de Setembre del 2016

  FIRA D’INTERCANVI DE FLORS 2016 LA FLORESTA

  El diumenge 2 d’octubre de 2016 l’Associació el Mussol per a la protecció del paisatge celebra la sisena fira d’intercanvi de flors. La fira se celebrarà a la plaça de l’Estació de la Floresta (Sant cugat) de 10 a 2 del matí.

  Si veniu a la fira podeu dur o emportar-vos plantes pel jardí o d’interior. També trobareu plantes hortícoles, testos i llavors que staran repartides en diferents taules i us aconsellarem sobre com cuidar-les.

  També us donarem consells d’horticultura i jardi-neria ecològica, per difondre una sèrie de pràctiques sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.

  TALLERS
  PLANTACIÓ D’ESQUEIXOS A càrrec de Carme Farré.

  GERMINATS AMB PAPER DE LLAVORS
  A càrrec de Neus Colet i Margarita Urbano.

  MENJADORS D’OCELLS
  A càrrec de Núria Marjanedas i Pau Fortmlo.

  PUNTS D’INFORMACIÓ
  VERMICOMPOSTADOR
  A càrrec de Jesús Martínez López.

  COMPOSTATGE
  Inscripció als tallers organitzats als municipis a càrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

  MÉS INFORMACIÓ A
  www.elmussol.santcugatentitats.net


 29. 24 de Maig del 2016

  TALLER D’HÍPICA AULA OBERTA 2015-16

  Vídeo del “Taller d’Hípica i Mosso de Quadra” que els alumnes d’Aula Oberta dels Instituts Estela Ibèrica i Rovira Forns de Santa Perpètua de Mogoda han fet a les instal·lacios de GSIS Hípica Can Taió durant el curs 2015-16