ESO

L’Escola Barcanova és un centre concertat pel Departament d’Educació que imparteix l’Educació Secundària Obligatòria Modificada i els PFI d’activitats agropecuàries, d’auxiliar de cuina i serveis de restauració i d’auxiliar en vivers i jardins.

Donades les característiques del nostre alumnat vam modificar el Currículum de secundària a les seves necessitats educatives específiques. D’aquesta manera s’han adaptat tots els continguts de les àrees de coneixement i s’ha substituït l’àrea de tecnologia del Currículum per continguts professionalitzadors de jardineria. Així doncs, els nostres alumnes cursen assignatures com tècniques de jardineria, nomenclatura, acompanyades d’activitats pràctiques.

Cal destacar també la inclusió a segon cicle d’un taller d’enquadernació per treballar els hàbits laborals dels alumnes.

Partint d’aquest Currículum, l’escola també és sensible a les necessitats del medi ambient i participem en el projecte d’Escoles Verdes (en tenim l’acreditació des del 2002) i hem creat un crèdit de medi ambient.

Per altra banda i dins de l’àrea de comunicació i llenguatge, els nostres alumnes també tenen la possibilitat de realitzar l’assignatura d’educació en comunicació de mitjans audiovisuals i d’anglès.

Cal destacar també la introducció de l’hípica com a activitat programada en tots els cursos per afavorir el desenvolupament personal, social i físic dels nostres alumnes.

 

 

 

 

PRIMER CICLE

Els objectius desenvolupats durant aquests dos cursos del primer cicle han de ser un reforçament de la base teòrica que ja duien els alumnes, així com un aprofundiment d’aquells temes que considerem bàsics per a la seva formació.

La base de la nostra formació és el Currículum de la Secundària Obligatòria (ESO) però intentem

donar una formació el més adaptada possible a les necessitats específiques dels nostres alumnes modificant els continguts per apropopar-los a la realitat de cada alumne.

Cal destacar la introducció de la Jardineria, dintre de l’àrea de tecnologia, com a contingut professionalitzador. Per fer aquesta presa de contacte amb aquest àmbit disposem de grans zones enjardinades on els alumnes aprenen les primeres tècniques que els ajudaran a desenvolupar la seva activitat com a jardiners. També disposem d’hivernacles per desenvolupar tècniques de planter i de reproducció de planta ornamental. Així, els continguts derivats dels objectius s’han treballat des de tres vessants metodològiques: teòrica, pràctica i d’altres activitats i sortides.

Al primer curs s’inicien també les activitats d’hípica adaptades a les possibilitats de cada alumne. Aquestes activitats, el contacte amb els cavalls, ajuden a un gran desenvolupament personal, social i físic del noi/a.

PRIMER CURS


Àmbit lingüístic
• Llengua Catalana
• Llengua Castellana
• Taller de Lectura

Àmbit matemàtic
• Matemàtiques

Àmbit cientificotecnològic
• Ciències de la naturalesa: Naturals
• Tecnologies de la informació i la comunicació (Informàtica)
• Jardineria, Hort
• Hípica
• Granja
• Medi Ambient

Àmbit social
• Ciències Socials: Geografia i Història

Àmbit artístic
• Educació visual i Plàstica
• Música

Àmbit de l’educació física
• Natació

Àmbits transversals
• Àmbit de cultura i valors
• Àmbit digital
•Àmbit personal i social

El segon curs de la formació és una continuació dels aprenentatges que s’han impartit a primer així com un aprofundiment en el món de la jardineria. Els alumnes disposen d’una zona de parcel·les per desenvolupar les seves activitats de jardineria i continuen els seus aprenentatges de tècniques de planter i reproducció. També continuen les activitats d’hípica. Els continguts han estat inclosos dintre d’aquestes àrees

SEGON CURS


Àmbit lingüístic
• Llengua Catalana
• Llengua Castellana
• Taller de Lectura
• Educació en Comunicació Audiovisual

Àmbit matemàtic
• Matemàtiques

Àmbit cientificotecnològic
• Ciències de la naturalesa: Naturals
• Tecnologies de la informació i la comunicació (Informàtica)
• Taller Jardineria, Hort
• Nomenclatura
• Taller Hípica
• Taller Granja
• Medi Ambient

Àmbit social
•Ciències Socials: Geografia i Història

Àmbit artístic
• Educació visual i Plàstica
• Música

Àmbit de l’educació física
• Natació

Àmbit personal i social
• Habilitats Socials

Àmbits transversals
• Àmbit de cultura i valors
• Àmbit digital

SEGON CICLE

El segon cicle de l’ESO modificada representa una professionalització dels continguts, de manera que preparem els alumnes per a la seva futura inserció laboral. En totes les assignatures, es té en compte el vessant laboral, treballant els hàbits com el ritme de treball, la puntualitat, normes de seguretat, …

L’horari de tercer i quart és flexible, repartint els alumnes segons les seves necessitats específiques, tant en l’àmbit pràctic com teòric, donant més hores de pràctiques de jardineria als alumnes amb un clar perfil professional de jardiner, i més hores de treball d’aula amb més contingut acadèmic i taller de manipulació als alumnes amb un perfil laboral menys específic. L’objectiu dels diferents tallers de manipulacions, com el d’enquadernació i paper reciclat, és el d’iniciar uns hàbits laborals als alumnes que per les seves característiques i habilitats no es dedicaran a la jardineria. Cal destacar que l’escola té signat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda pel qual els nostres alumnes realitzen pràctiques de jardineria als espais públics de la localitat, apropant-los a la realitat de treball del món de la jardineria.

TERCER CURS


Àmbit lingüístic
• Llengua Catalana
• Llengua Castellana
•Llengua estrangera: Anglès
•Taller de Lectura
•Educació en Comunicació Audiovisual

Àmbit matemàtic
• Matemàtiques

Àmbit cientificotecnològic
• Ciències de la naturalesa: Naturals
• Tecnologies de la informació i la comunicació (Informàtica)
• Taller Jardineria, Hort
• Nomenclatura
• Taller Hípica
• Taller Granja
• Medi Ambient

Àmbit social
• Ciències Socials: Geografia i Història

Àmbit artístic
• Educació visual i Plàstica
• Música
• Arts escèniques. Teatre

Àmbit de l’educació física
• Esport

Àmbits transversals
• Àmbit de cultura i valors
• Àmbit digital
• Àmbit personal i social

QUART CURS


Àmbit lingüístic
• Llengua Catalana
• Llengua Castellana
• Llengua estrangera: Anglès
• Taller de Lectura
• Educació en Comunicació Audiovisual

Àmbit matemàtic
• Matemàtiques

Àmbit cientificotecnològic
• Ciències de la naturalesa: Naturals
• Tecnologies de la informació i la comunicació (Informàtica)
• Tecnologia
• Medi Ambient
• Hort (Optativa)
• Hípica (Optativa)
• Granja (Optativa)
• Cuina (Optativa)
• Manipulats (Optativa)
• Jardineria
• Nomenclatura

Àmbit social
• Ciències Socials

Àmbit artístic
• Educació visual i Plàstica
• Música (Optativa)
• Arts escèniques. Teatre (Optativa)
• Taller de Ball (Optativa)

Àmbit de l’educació física
• Esport

Àmbits transversals
• Àmbit de cultura i valors
• Àmbit digital
• Àmbit personal i social