l’Escola Nova 21

Escola-Nova-21

L’Escola Barcanova ha estat inserida al projecte innovador que s’ha iniciat per tal d’acompanyar l’ensenyament cap a un sistema educatiu avançat. Així doncs, el passat dia 28 de setembre, vam rebre la confirmació de que entràvem al programa d’Escola Nova 21 i volem informar-vos una mica sobre què implica aquesta noticia per a l’escola i tots els membres educatius implicats (alumnat, famílies, docents,…)

Què vol l’Escola Nova 21?
Construir un sistema educatiu avançat, adequat a la societat en la que vivim, i on es transmeti un aprenentatge rellevant i amb sentit a través de la col·laboració, l’intercanvi i l’aprenentatge mutu; tant entre els alumnes com entre els docents dels centres participants.

Què proposa l’Escola Nova 21?
Catalitzar les iniciatives de canvi educatiu existents, de la mà de les escoles que han estat liderant processos de canvi disruptiu i d’innovació, i fer-les confluir amb la recerca sobre aprenentatge i amb el treball dels organismes internacionals. El treball conjunt durant els tres anys de durada del programa ha de generar un ecosistema educatiu avançat que creixi i ajudi el conjunt del sistema a canviar, millorant-ne la fonamentació i el treball, de manera que contribueixi a l’onada de canvi educatiu que es dóna a la nostra societat i a molts indrets del món.

Així doncs, busca:

1) Crear un ecosistema educatiu avançat; a partir de 26 escoles impulsores i les 467 que finalment s’han inscrit al programa per treballar pel canvi de forma conjunta. Entre totes, hi haurà 30 centres que rebran un assessorament i capacitació intensius per garantir-ne la seva transformació.

2) Contribuir a la onada del canvi; generant la fonamentació, estratègies i les fases per possibilitar el canvi en el sistema educatiu global.

Quin és el marc comú d’escola avançada?
1. Un propòsit educatiu orientat a proporcionar competències per a la vida; donat que l’educació ha de proporcionar la capacitat d’adaptar-se per poder participar a la societat del coneixement i actuar amb responsabilitat dins d’un món globalitzat. Per aquest motiu, l’educació ha de basar-se en una perspectiva que inclogui:

a. Aprendre a conèixer; adquirint instruments pel domini del coneixement i la comprensió del món, aprenent al llarg de la vida. Més enllà dels temes que es transmeten a l’escola actualment, es busca l’aprenentatge autònom.

b. Aprendre a fer; desenvolupant habilitats necessàries per actuar sobre l’entorn.

c. Aprendre a viure junts; adquirint els valors dels drets humans, dels principis democràtics, de l’entesa intercultural,… per tal de participar i cooperar amb els altres en totes les activitats humanes i socials.

d. Aprendre a ser; participa dels 3 aprenentatges anteriors i ha de permetre el desenvolupament personal propi i la capacitat d’actuar amb major autonomia, més criteri i més responsabilitat personal. Desenvolupant el pensament autònom i crític, amb desenvolupament propi.

2. Pràctiques d’aprenentatge fonamentades en el coneixement de com les persones aprenen. Així, cal tenir en compte els següents principis de forma combinada i flexible:

a. L’alumnat ha de ser el centre de l’aprenentatge i han de ser els protagonistes del procés, estimulant el seu compromís i una participació activa i autoregulada en la construcció del propi coneixement.

b. L’aprenentatge ha de ser un procés de naturalesa social i, per tant, cooperatiu. Però deixant lloc, també, a l’aprenentatge autònom i la recerca personal.

c. Les emocions són part integral de l’aprenentatge, això implica que les experiències educatives han de ser motivadores i interessants per l’alumnat.

d. L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals; contemplant diferències en coneixements previs, estils, estratègies, interessos i motivacions.

e. L’esforç es clau per l’aprenentatge, així doncs, cal fomentar entorns d’aprenentatge que estimulin l’autosuperació evitant la pressió excessiva.

f. L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge, retroalimenta el procés d’aprenentatge i el disseny de la pròpia acció educativa.

g. Aprendre consisteix a construir connexions horitzontals entre àrees de coneixement i matèries que permetin la translació de les estructures de coneixement a noves situacions, per tal d’obtenir nivells de comprensió més profunds.

3. Mecanismes d’avaluació per a l’orientació de l’aprenentatge amb capacitat de mesurar tot el ventall de competències implicades en una concepció holística de l’educació.
D’aquesta manera, l’avaluació formativa dóna protagonisme als alumnes i serveix per millorar l’aprenentatge, tenint en compte tant aspectes cognitius com físics, socials i emocionals.

4. Una organització escolar autònoma i oberta, amb capacitat d’actualitzar la seva acció educativa i que contempli els 3 principis següents:
a. Una organització al servei de la naturalesa; subordinada a les necessitats que planteja el disseny, desenvolupament i sostenibilitat de les experiències comentades (organització del professorat i alumnat, estructures flexibles,…).

b. Un lideratge per a l’aprenentatge; amb visió, estratègies i dissenys sustentats per l’evidència sobre l’aprenentatge i l’autoavaluació.
c. Una organització oberta i permeable, capaç de generar les sinergies necessàries per al desenvolupament del seu capital professional, social i cultural, a través de la col·laboració amb famílies, universitats, institucions culturals, empreses i especialment entre altres escoles i entorns d’aprenentatge.

Com ho faran?
1. Anàlisi, identificació i disseny del canvi; desenvolupant un sistema d’autodiangòstic (es passarà la segona quinzena d’octubre).
2. Accions de capacitació intensiva; de les 467 escoles, s’escolliran 30 escoles (mostra representativa) que tindran un acompanyament i assessorament al llarg del procés, així com formació tant de l’equip directiu com dels mestres.
3. Material i guies per a la transformació; que guiïn la transformació d’altres centres.
4. Edició de materials que demostrin els aprenentatges, tant de la recerca com del desenvolupament del projecte. Materials que tinguin orientació pràctica i puguin ser aplicats a les escoles.

s1

s2

s3

 

peu_post