Pla d’obertura i organització general

CURS 2021-22

Per l’organització del curs i amb la particularitat que farà les condicions de la pandèmia en relació a l´obertura del centre, és necessari establir nous protocols, disposicions a nivell organitzatiu i de prevenció de la salut que farà que aquest sigui un curs peculiar aplicant les mesures de protecció sanitàries recomanades.

Aquest document seguirà el guió del document del Pla d´Organització per al curs 2021-22 per a els centres educatius en el marc de la pandèmia del COVID19, que el Departament d´Educació juntament amb el Departament de Salut ens ha fet arribar .

1. Introducció.

Entenem absolutament necessàri continuar amb la presencialitat a l´Escola des del dilluns 13 de setembre data que el Departament d’Educació estableix com a primer dia del curs. La nostra singularitat de centre, obert, professionalitzador i amb una clara voluntat de servei a l´alumne més vulnerable que assisteix a les nostres aules fa que ens plantegem un pla d’organització el més semblant possible a l’organització que establint en altres edicions escolars. Per el que fa a la programacions del currículum competencial, a les diferents especialitats, als serveis que oferim i a la tasca docent.

 

2. Contingut del Pla d’Obertura.

2.1. Diagnosis.

Si tenim en compte com hem realitzat aquest passat curs podem assegurar que l´atenció a tots i a cada un dels alumnes que tenim ha estat intensa, adequada i més fàcil del que ens pensàvem. El procés d’ensenyament/aprenentatge, el seguiment i l´acció tutorial ens ha permès avaluar el procés amb un alt grau de satisfacció en els resultats. El disseny de les activitats, l’ús de les plataformes interactives, i dels diferents canals de comunicació ens ha permès seguir curricularment les competències dels diferents àmbits programades. Però el que ha estat evident una vegada més és el paper de servei bàsic, essencial, socialitzador i de custòdia que té l´Escola. I en un entorn de vulnerabilitat extrema com és el nostre, encara més.

Dels 12 grups hem tingut nomes 3 cursos confinats i dels 25 professors només 7 . Per tant la nostra incidència ha estat baixa i creiem que ha afavorit el alt grau de conscienciació que han tinguts els alumnes, famílies i professors , les mesures de prevenció adoptades pel centre, i a l´ inici del procés de vacunació .

El nostre horari habitual serà de 9 del matí a 16.30 de la tarda i divendres de 9 a 14 hores. Amb dos torns de menjador.

GRUP/CLASSE ESO ESPAI MENJADOR HORARI / ACCESOS
1r, primer torn Espai    del   menjador   de professors 13 a 14h, porta lateral
2n, primer torn Espai de la porta principal 13 a 14h, porta principal
3r, primer torn Espai de la porta lateral 13 a 14h, porta lateral
4r A, segon torn Passadís principal cuina 14 a 15h, porta principal
4r B, segon torn Passadís principal cuina 14 a 15h, porta lateral
4r C, segon torn Passadís principal cuina 14 a 15h, porta lateral

 

En relació al quadre de professors i seguint les indicacions del contingut del Pla d’organització, les reunions i seguiment amb les famílies el tutor/a les farà via telemàtica. Amb les famílies que demanin venir a l’escola o que nosaltres considerem important la presència, les reunions es faran a l’escola seguint les mesures de seguretat establertes.

La resta de reunions restants de claustre, de preparació de tasques educatives, de reunions amb els alumnes dins del marc de les accions tutorials, es faran quasi totes presencialment, tret de les que per el motiu que es consideri hauran de fer-se telemàticament .

 

2.2.Organització del grups estables.

A Barcanova impartint l’ESO modificada i 4 programes professionals, ja que aquest curs 2021.22 iniciem un nou programa; Auxiliar d´activitats Forestals establim. Per aquest curs 2021-22 hi hauran 6 cursos a l´ESO i 8 als PFI’s. Seguint les indicacions del Dep. d’Educació i de Salut, aquest curs limitarem les especialitats a l’ESO realitzant-les per trimestres; ex. un trimestre teatre i l’altre hípica. Tornarem a desdoblar els grups del primer cicle per nivells d’aprenentatge en l’àmbit lingüístic i matemàtic, com fèiem fins abans de la pandemia, i deixarem d’establi grups estancs en els cicles.

Entendrem els grups estables a l ESO a l´ESO per cicles i als PFIS per famílies. ; A l ESO els grups bombolla seran: 1 i 2n , 3 i un 4r i els dos altres 4rts. Als PFS els dos cursos de cada família seran els grup bombolla. Tret de jardineria i Forestals que per la similitud de alguns àmbits treballaran plegats. Ex FOL ( Formació Laboral)

Els diferents professors especialistes que impartien la seva matèria al llarg de tota la formació: Ex: la tutora de primer de l´ ESO, era també l´especialista de matemàtiques en tots els 6 cursos de la formació. Era tutora del seu grup de 12 alumnes i la professora de matemàtiques de tots els 72 alumnes de secundària. En aquest curs tornarà a ser l especialista però limitat als grups del cicle. Per afavorir així les mesures sanitàries de protecció.

En concret cada grup/classe del cicle, romandrà amb el seu tutor/a que farà totes les assignatures dels diferents àmbits competencials amb el suport d´un altre referent tret d´alguna especialitat que la impartirà l’especialista. Ex Àmbit esportiu

Amb la previsió dels 80 alumnes a l´ESO, dels 82 als PFI’s, de 13 tutors, 8 mestres de taller, 5 educadors i un pedagog terapeuta, farem la següent organització:

 
GRUPS ESO ALUMNES TUTORS/ES PROFESSOR/A DE SUPORT ESPAIS I ACCESSOS
11 Rosa Pérez Aula de 1r i porta del passadís del pati del camp de futbol 5´ més tard que 2n de PFI de restauració
2n 12 Neus Fernández Maria Murillo Aula de 2n i accés des del passadís de la porta del pati del camp de futbol
3r 13 Aina Alba Amador Esmeralda Aula de 3r, accés des de la seva porta de l’esquerra del pati d’armes
4r A 13 Joan Cano Aula 4r A i accés des de la seva porta de la dreta del pati d’armes
4r B 14 Rosa Vila Albert Llaurens Aula 4r B torreó 5´ més tard que 4rC
4r C 14 Carmen Padilla Roger Pujolar Porta   Torreo    de    la dreta

 

 
GRUPS PFI ALUMNES TUTORS/ES PROFESSOR/A DE SUPORT ESPAIS I ACCESSOS
1r Eqüestre 13 Montse Pérez Gerard Garcia Aula 1r accés escala pati de quadres
2n Eqüestre 14 Mar Suárez Mercè Borrell 1/2 Aula 2 accés escales pati de quadres 5´ més tard que 1r
1r Restauració 15 Eva Guitart Montse Roig Aula 1 accés pati dels pins
2n Restauració 10 Maria José Álvarez Llorenç Solà Aula 2n accés passadís pati de futbol
1r Jardineria 12 Sergio Arroyo Cèsar Cantero Aula 1r entrada principal del pati d’armes
2n Jardineria 11 Francisco Sánchez Pau Salvador Aula 2n del pati d’armes
1r Forestals 11 Diego Oubel Chus Chicon Aula 1r pati d’armes

 

 

2.3. Organitzacions de les entrades i sortides.

En relació a les entrades i sortides del centre mantenim els mateixos accessos que vàrem establir en el curs passat. Barcanova disposa d´un equipament molt gran, amb molts accessos principals on les aules, quasi totes, tenen l’accés des de l´exterior. Afavorint així amb el requeriment d´aquest Pla la no aglomeració d´alumnes en un mateix accés. En l´anterior quadre de descripcions dels grups estables i en l´última columna que fa referència a l´espai físic de l´aula, també està inclòs l´accés a la mateixa.

 

2.4. Organització de l´espai d´esbarjo.

Com hem comentat, nomes hi haurà un temps d´esbarjo i aquest serà de 30´ pel matí. L´ ESO de 10:30 a 11 i els grups dels PFI’s de 11.30 a 12h. Tots els alumnes un cop finalitzat el temps d´esbarjo es rentaran les mans per continuar amb les diferents sessions lectives. Aquest curs els alumnes mentre que estiguin esmorçant romandran a l exterior de la seva classe i un cop han acabat es poden incorporar al mati del camp de futbol que serà comú per tots els alumnes dels dos nivells educatius que tenim. ( ESO i PFI). En aquest espai l us de la mascareta també serà obligatori.

 

2.5. Relació amb la comunitat educativa.

 • Farem un mínim de 3 sessions de Consell escolar i seran en format telemàtic.
 • Enviarem per correu electrònic aquest Pla d´organització del curs vinent un cop estigui revisat i aprovat per la inspecció educativa i per el Consell Escolar. Després estarà penjat a la web durant tot el
 • Com hem comentat, les tutories i reunions amb les famílies es faran prioritàriament en streaming sempre i quan la família estigui en disposició de fer-ho.
 • Els procediments de comunicació seran els habituals; correu electrònic trucades telefòniques, missatges de whatsapp i telegram i trobades presencials i prioritàriament virtuals.
 • Les reunions de principi de curs i les que cada tutor fa amb les famílies o tutors en el primer trimestre es faran telemàticament, i augmentarem la periodicitat en una al mes oberta a totes les famílies de tots els grups.

 

2.6. Pla de prevenció i neteja.

En relació als grups de convivència estables des de la direcció es vetllarà perquè es mantinguin aquest format. Aquest afavorirà el compliment dels protocols de neteja personal i higienització dels diferents espais que utilitzin.

I es farà de la següent manera:

 • Tots els grups han de rentar-se les mans a l´arribar a l´escola amb gel hidroalcohòlic i abans de començar qualsevol activitat lectiva. Abans de sortir al pati, a l’entrar al menjador i al marxar cap a casa amb aigua i sabó.
 • L’ús de la mascareta per part dels alumnes i el personal docent i no docent serà d´us obligatori en tota la jornada Tret de les hores de menjar.
 • Aquest curs no es pendra la temperatura als alumnes i professorats al inici de la jornada escolar com es feia al curs anterior .
 • A la recepció del centre hi haurà un dispensador de gel hidroalcohòlic on s’avisarà de la recomanació del seu ús. En els diferents espais de taller, biblioteca i informàtica també es disposarà d´aquest tipus de
 • Fora de l’horari lectiu continuaran actuant diàriament les brigades de neteja fent un servei intensiu de la seva tasca. S’elaborarà un pla especial de neteja dels diferents espais que inclourà la gestió dels residus. I s´incorpora una maquina de desinfecció dels diferents espais
 • Incorporarem unitats d’aprenentatge en tots els grups/classe, de les diferents mesures d’higiene que els alumnes hauran de
 • Col·locarem la diferent cartelleria informativa que el Departament de Salut ha editat per les bones pràctiques d’higiene i cura
 • Els grups estables es mantindran separats seguint els seus itineraris marcats durant tota la jornada
 • L´equip docent de Barcanova vetllarà per el compliment d´aquestes mesures de prevenció.

Distribució de grups estables i els espais per rentar-se les mans

 
GRUPS/CLASSE ESO ESPAIS/SANITARIS
1r Pica del taller de naturals
2n Lavabos del passadís nens
3r Lavabos passadís nenes
4r A Lavabos pati d’armes
4r B Lavabos torreó esquerra
4r C Lavabos torreó dreta

 

 
GRUPS/CLASSE PFIS ESPAIS/SANITARIS
1r Eqüestre Lavabos de les classes de la hípica
2n Eqüestre Lavabos del pati de quadres
1r Restauració Lavabos de les classes de cuina
2n Restauració Pica neteja de la cuina
1r Jardineria i Forestal Lavabos de les classes de jardineria
2n jardineria Lavabos del pati d´armes

 

2.7. Transport.

Entenem que les diferents rutes de transport gestionades per el Consell Escolar i el Departament d´educació, es mantindran de forma habitual. Els alumnes que facin ús d´aquest servei sortiran de l´escola amb la mascareta posada i pujaran a l’autocar que correspongui amb la mascareta col·locada.

 

2.8. Activitats complementàries.

 • Durant el primer trimestre l´activitat esportiva i de piscina no es realitzarà al pavelló municipal de la mateixa manera que com hem fet aquest curs passat. Totes els alumnes de l’ESO faran l´activitat esportiva a l´escola. Per grups estables i a l’exterior. A la avaluació final del curs passat vàrem valorar molt positivament aquesta manera de fer l activitat esportiva com molt positiva. La realitzem amb un professor de l escola, aprofitem els magnífics espais exteriors que tenim i optimitzem el temps al no haver-hi desplaçaments.
 • Programarem les visites escolars i les diferents activitats curriculars que habitualment realitzem fora de l’escola; visites a museus, audicions musicals, obres de teatre amb normalitat i seguint les instruccions de salut en cada uns dels àmbit de realització. Seguirem potenciarem que siguin les diferents companyies de teatre, talleristes o exposicions itinerants que es visitin i realitzin les seves activitats en el nostre equipament. Però també realitzarem amb el grup bombolla , visites fora de l escola com en altres cursos. Les excursions es tornarà a programar i a realitzar i es faran també en grups

 

2.9. Protocol d´actuació en cas de detectar un possible cas de COVID19.

Si el tutor/a detecta febre o qualsevol símptoma vinculat amb el COVID19 (tos, mal de coll, sensació de fred, mareig o indisposició…) un dels referents del grup ha de portar-lo a la infermeria, espai situat a l’edifici d´administració i serveis, on quedarà aïllat i des de la secretaria s’avisarà a la família o al CRAE perquè el vinguin a recollir. Per la tipologia d´algunes de les famílies de Barcanova pot passar que no obtinguem resposta a l’avisar a la família. En aquest cas s’avisarà al centre d’atenció primària, i seguirem les seves indicacions.

El seguiment dels casos es farà amb el model que el departament d´Educació i Salut ha dissenyat.

En el cas de un cas positiu us demanarem el certificat de vacunació i activarem el protocol per determinar si haurà de confinament del grup o no. Per tant en l inici d´aquest curs NO es necessari aportar el certificat de vacuna COVID, només en el cas que es detecti en el transcurs del curs un positiu de algun grup estable.

 

3. Organització del Curs.

L´organització del curs 2021-22 garantirà la presencialitat en els 6 grups de l’ESO i els 6 dels PFI’s. Sempre que el departament d’Educació i de Salut no indiquin el contrari.

En una nova situació de confinament els alumnes i els docents seguiran el treball telemàtic que han après i que la nova programació del curs contemplarà. Seguirem amb l’ús de les plataformes educatives i de comunicació, que utilitzem; el CLASSROOM, DRIVE, YOUTUBE, MEET i HANGOUTS. I continuarem amb els continguts dels programes de LECTURA FACIL, GLIFING, SMARTYC i COMPETIC, en els diferents grups o alumnes acordats. Continuarem amb el seguiment del procés d´ensenyament/aprenentatge amb el suport de la família i la nostra coordinació. Acompanyant quan calgui les incidències que en un moment de confinament hi ha.

Per això és absolutament imprescindible la connectivitat de tots els nostres alumnes en les seves llars i que disposin d´un portàtil d´us exclusiu. És per aquest motiu que durant els primers dies de setembre es demanarà a les famílies el dispositiu i es valorarà de quina manera s’obtindrà a qui li falti.

En relació als espais, Barcanova disposa de molt espais on es realitzen pràctiques docents a l’aire lliure, amb unes sales polivalents grans i unes aules la quasi totalitat d’elles de grans dimensions, per tant el requeriment de la distància de seguretat que l´administració sanitària recomana es compleix abastament.

Un espai on s’ha de tenir especial cura ja que serà l’únic on confluiran més de dos grups estables, serà el menjador, espai que els responsables del mateix hauran de vetllar per el compliment de les normés d´ús. No s´utilitzaran els lavabos del menjador ja que els alumnes de cada grup estable només poden utilitzar l’assignat.

El dinar el serviran els monitors de l´espai migdia, els tutors dinaran en el torn del seu grup estable, els tovallons com és habitual seran d´un sol ús. No es farà ús ni de setrilleres ni de gerres d’aigua, ni paneres de pa, seran els monitors els que vetllin per omplir els gots, amanir el menjar i servir el pa.

Segueix sense exercir les figures d´encarregats de taula per part de l’alumnat, seran els monitors i el personal de neteja que faran ara aquesta tasca. I sempre amb els EPIS adequats, incloent  l’ús de la mascareta.

 

Seguiment del Pla.

L´equip directiu de l´escola vetllarà per el compliment, farà seguiment i avaluarà el desenvolupament d´aquest Pla. Proposarà millores i/o modificacions i informarà puntualment al Consell Escolar i a SSTT de les possibles incidències que es puguin produir.

 

 

Roser Ferré i Giralt
Directora